မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များ ပိုမိုသင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးရေးကို အလေးပေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသကဲ့သို့ အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ လွတ်လပ်စွာရွှေ့ပြောင်းသွားလာလုပ်ကိုင်နိုင်သည့် သဘောတူညီချက်ကိုလည်း လက်ခံဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများမွေးထုတ်ပေးရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်များအတွင်းရှိ အလုပ်သမားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရေးတို့ကို တာဝန်ခံဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် အာဆီယံဒေသတွင်း ကျွမ်းကျင်မှု အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရေးနှင့် မြန်မာလုပ်သားထု၏ ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ရေးတို့ကို ရည်ရွယ်ပါသည်။

 

 

မြန်မာလုပ်သားထု၏ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) အနေဖြင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ”များ၊ သင်ရိုးညွှန်းတန်းများ၊ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ပုံစံများ ရေးဆွဲသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများက အဖက်ဖက်မှ ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

အမှတ်(၅) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး)သည်  မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA)(National Skill Standard Authority) ၏ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရ Automotive Mechanic Assessment Center တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကျောင်းသည် Automotive Mechanic Level-1 Assessment Center အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ၂၀.၇.၂၀၁၇ တွင်ရရှိခဲ့ပြီး Automotive Mechanic Level-2 (Electrical) Assessment Center) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ၆.၈.၂၀၂၀ တွင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ Automotive Mechanic Level-1 အလုပ်အကိုင်အတွက် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု စုစုပေါင်း(၁၄) ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြေဆိုသူဦးရေပေါင်း (၄၅၁) ဦးရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်သူဦးရေပေါင်း (၃၉၅) ဦးရှိခဲ့ပါသည်။ Automotive Mechanic Level-2 (Electrical) အလုပ်အကိုင်အတွက်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု (၁) ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြေဆိုသူဦးရေပေါင်း (၈) ဦးရှိခဲ့ပြီး (၇) ဦးအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။